Σχετικά με το MobiliseSME

Σχετικά με το MobiliseSME

Το MobiliseSME είναι ένα έργο που ξεκίνησε η Ε.Ε. (EURES, EASI). Στόχος του είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού εταιρειών (υπαλλήλους, διευθυντές και ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες) υποστηρίζοντας βραχυπρόθεσμες διασυνοριακές αποσπάσεις.

Με βάση το επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα «MobiliseSME» που υλοποιήθηκε μεταξύ 2015 και 2017, το έργο αυτό στοχεύει στην υποστήριξη ατόμων που ήδη εργάζονται και επιθυμούν να ζήσουν την εμπειρία της διασυνοριακής κινητικότητας σε άλλη εταιρεία για περιορισμένο χρονικό διάστημα, διατηρώντας παράλληλα τη συμβατική σχέση με τον εργοδότη τους.

Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος MobiliseSME:

1

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανταλλαγή προσωπικού από μία ΜΜΕ σε μια χώρα της Ε.Ε. σε άλλη ΜΜΕ σε διαφορετική χώρα της Ε.Ε.

2

Το πρόγραμμα επιτρέπει τη χρήση του σχεδίου για την ενίσχυση των συνεργασιών που ήδη πραγματοποιούνται.

3

Δεν υπάρχουν προθεσμίες για συμμετοχή. Το πρόγραμμα MobiliseSME τρέχει σε συνεχή βάση.

4

Το πρόγραμμα Mobilise SME περιλαμβάνει προσωρινή ανταλλαγή με ελάχιστη περίοδο τουλάχιστον 1 μήνα και μέγιστο διάστημα 6 μήνες.

5

Το προσωπικό παραμένει απασχολούμενο στην Εταιρεία Αποστολής κατά την περίοδο της απόσπασης. Ο Αποστολέας Εργοδότης εξακολουθεί να πληρώνει τον μισθό του/της και τα έξοδα που πραγματοποιεί.

Επιπλέον, το πρόγραμμα MobiliseSME παρέχει περαιτέρω δραστηριότητες και υποστήριξη σε εταιρείες. Προσφέρει επίσης:

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα διεθνοποίησης. Συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημαντικότητα της κατάρτισης και της διεθνοποίησης των εταιρειών.

Παρέχει διαθέσιμα εργαλεία για τη δημιουργία ανταλλαγών και επαφών με άλλους συνεργάτες σε επίπεδο Ε.Ε. Κυρίως μέσω της πρόσβασης στην πλατφόρμα Matchmaking (ταίριασμα) και στα δίκτυα των τοπικών σημείων πληροφόρησης.

Ανάλυση του προφίλ και των αναγκών των συμμετεχόντων.

 

Υπηρεσίες αντιστοίχισης. Τα τοπικά σημεία πληροφόρησης είναι ζωτικής σημασίας για την εξεύρεση ομολόγων ΜΜΕ που μπορούν να συμφωνήσουν για μια απόσπαση.

Καθοδήγηση και ανασκόπηση του προγράμματος μάθησης MobiliseSME. Το Πρόγραμμα εκμάθησης για την κινητοποίηση των ΜΜΕ είναι το κύριο έγγραφο εργασίας. Τα τοπικά σημεία πληροφόρησης σε κάθε χώρα θα σας βοηθήσουν στη σύνταξη του με βάση τις ανάγκες σας.

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες πριν από την αναχώρηση. Χρήσιμες πληροφορίες και εκπαίδευση θα παραδοθούν από τους Εταίρους πριν από την αναχώρηση. Αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως ζητήματα που σχετίζονται με επιχειρήσεις σε χώρες της Ε.Ε. και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή στο εξωτερικό.

Συνεχής αξιολόγηση των μαθησιακών στόχων. Το πρόγραμμα Mobilise SME επιβλέπει επίσης την ανταλλαγή σε συνεχή βάση.

Συστάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και καθοδήγηση. Το πρόγραμμα MobiliseSME θα παρέχει συστάσεις και οδηγίες για την κατάρτιση, την καινοτομία, τη διεθνοποίηση και την κινητικότητα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε στην ενότητα Ποιος μπορεί να συμμετάσχει, Πώς να συμμετάσχετε ή τα διάφορα Σημεία τοπικής πληροφόρησης στην Ε.Ε.