O programu Moblilise SME

O programu Moblilise SME

MobiliseSME je program koji je pokrenula EU (EURES, EASI). Cilj ovog programa jeste da pomogne u razvoju veština i kapaciteta osoblja preduzeća (zaposleni, menadžer i vlasnici ili suvlasnici) uspostavljanjem kontakata kako bi poboljšali međunarodne kompetencije i putem ovakve razmene omogućili svojim zaposlenima razvoj novih veština.

Nadovezujući se na uspešnu pilot šemu „MobiliseSME“ koja je sprovedena između 2015. i 2017. godine, ovaj program ima za cilj da podrži ljude koji su već zaposleni i koji žele da iskuse prekograničnu mobilnost u drugoj kompaniji na ograničeno vreme, zadržavajući ugovornu vezu sa svojim poslodavcem.

Glavne karakteristike programa MobiliseSME:

1

Šema podrazumeva razmenu osoblja iz MSP jedne zemlje EU u MSP, koje se nalazi u nekoj drugoj zemlji EU.

2

Program podržava i razmene između subjekata koji su već ranije uspostavili međusobnu saradnju.

3

Program nije ograničen rokovima za prijavu već se sprovodi u kontinuitetu.

4

Program MobiliseSME je baziran na privremenim razmenama osoblja prijavljenih pravnih lica. Minimalno trajanje razmene je 1 mesec a maksimalno 6 meseci.

5

Tokom perioda trajanja razmene, osoblje koje je učesnik programa razmene ostaje u statusu zaposlenog u kompaniji koja ih šalje na program razmene. Poslodavac koji šalje zaposlenog na razmenu, nastavlja sa isplatom pripadajuće zarade kao i ostalih troškova u skladu sa nacionalnom legislativom.

Program MobiliseSME pruža sledeće aktivnosti i podršku kompanijama:

Informacije o njihovom učešću u šemi internacionalizacije. Doprinosi podizanju svesti o značaju obuke i internacionalizacije kompanija.

Obezbeđuje alate za uspostavljanje razmene i kontakata sa drugim saradnicima na nivou EU. Uglavnom putem pristupa platformi za Matchmaking kao i putem mreže lokalnih partnera.

Analiza profila i potreba učesnika.

 

Povezivanje učesnika. Lokalni partneri su ključni za pronalaženje odgovarajućih MSP koja se mogu složiti oko upućivanja na program.

Smernice i pregled akcionog plana Moblise SME. Akcioni plan je glavni radni dokument. Lokalne kontakt tačke u svakoj źemĺji pomoći će vam u izradi ovog dokumenta u skladu sa vašim potrebama.

Usluge obuke pre polaska. Neophodne informacije i obuku pružiće partnerske organizacije pre polaska na program. Ovo pokriva širok spektar tema kao što su pitanja vezana za poslovanje u zemljama EU i praktične informacije o boravku u inostranstvu.

Stalno vrednovanje ciljeva učenja. Program Mobilise SME takođe kontinuirano vrši praćenje razmene

Preporuke za dalji razvoj i smernice. MobiliseSME program će pružiti sve neophodne smerice za obuku, razvoj inovativnosti, internacionalizaciju i mobilnost.

Za više detalja proverite u sekciji Ko može da učestvuje, kako da se prijavite za učešće kao i ko su lokalne kontakt tačke na projektu u EU koji vam mogu pružiti više informacija.