Ko može da učestvuje

Ko može da učestvuje?

Podnosioci zahteva (MSP)

Podnosioci zahteva su mala i srednja preduzeća (MSP). Oni se mogu prijaviti za program registracijom na platformi za povezivanje ili kontaktiranjem bilo kog od partnera koji predstavljaju kontakt tačke za realizaciju programa u njihovoj zemlji.

Sva MSP koja učestvuju moraju ispunjavati geografske kriterijume. Program vodi računa da su kandidati pravilno osnovani i registrovani u sledećim zemljama:

  • Države članice EU.
  • Island i Norveška u skladu sa EGP Sporazumom.
  • Albanija, Republika Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska.

Preduzećima sa jednim zaposlenim je dozvoljeno da učestvuju ako su osnovana kao pravna lica i imaju PIB (poreski identifikacioni broj). Ostali profili poput samozaposlenih, freelancera i onih koji pripadaju skupu slobodnih profesija poput advokata, javnih beležnika, računovođa, revizora, lekara, farmaceuta, psihologa…takođe se smatraju podobnim ukoliko ispunjavaju kriterijume da su registrovani kao pravno lice tj. da imaju poreski identifikacioni broj.

Ostali oblici samozapošljavanja su isključeni. Međutim, preporučuje se konsultovanje sa lokalnim partnerima, jer se to može razlikovati u zavisnosti od slučaja.

Veće kompanije mogu učestvovati, ali samo kao kompanije domaćini.

Da biste učestvovali na programu obavezna je registracija na platformi za povezivanje. Svako ko ispunjava uslove za MSP može stupiti u kontakt sa lokalnim partnerima kako bi učestvovao u programu Mobilise SME i registrovao MSP na platformi.

Učesnici (Zaposleni, Menadžeri, Vlasnici/Suvlasnici)

Učesnici su zaposleni koji rade u malim ili srednjim preduzećima koja su se prijavila za učešće u programu Mobilise SME. Pod pojmom učesnik podrazumevaju se zaposleni, menadžeri, vlasnici ili suvlasnici malih i srednjih preduzeća. Konkretno:

  • U okviru Mobilise SME definicija zaposlenog glasi: Zaposleni je lice koje radi sa punim radnim vremenom pod ugovorom.
  • U okviru Mobilise SME definicija menadžera glasi: Menadžer je osoba koja radi puno radno vreme pod ugovorom. Mora imati jasno definisane odgovornosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.
  • U okviru MobiliseSME programa definicija vlasnika/suvlasnika glasi:
    Vlasnik/Suvlasnik označava osobu koja je osnovala malo ili srednje preduzeće ili je deo Upravnog odbora.

Za više detalja možete kontaktirati partnere na projektu koji su vam najbliži.