Ποιος μπορεί να συμμετάσχει

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

Αιτούντες (ΜΜΕ)

Αιτούντες είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα κάνοντας εγγραφή της εταιρείας στην πλατφόρμα Matchmaking (ταίριασμα) ή επικοινωνώντας με οποιοδήποτε από τα τοπικά σημεία πληροφόρησης που αντιπροσωπεύουν το πρόγραμμα στην επικράτειά τους.

Όλες οι ΜΜΕ που συμμετέχουν πρέπει να πληρούν τα γεωγραφικά κριτήρια. Το πρόγραμμα θα εξετάσει τους αιτούντες που είναι εγκατεστημένοι και εγγεγραμμένοι στις ακόλουθες χώρες:

  • Κράτη μέλη της Ε.Ε.
  • Ισλανδία και Νορβηγία σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΟΧ.
  • Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία.

Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις ενός ατόμου να συμμετέχουν εάν έχουν ενσωματωθεί σε νομική οντότητα και έχουν αριθμό ΑΦΜ. Άλλα προφίλ όπως αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ανεξάρτητοι εργολάβοι και ένα σύνολο ελεύθερων επαγγελμάτων όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, φορολογικοί λογιστές, πιστοποιημένοι οικονομικοί ελεγκτές, ιατροί, φαρμακοποιοί, ψυχολόγοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί θεωρούνται επίσης επιλέξιμοι.

Εξαιρούνται άλλες μορφές αυτοαπασχόλησης. Ωστόσο, συνιστάται να συμβουλευτείτε τα Τοπικά Σημεία Πληροφόρησης, καθώς ενδέχεται να εφαρμοστεί κατά περίπτωση.

Μεγαλύτερες εταιρείες μπορεί να συμμετέχουν αλλά μόνο ως Εταιρείες υποδοχής (που λαμβάνουν αποσπασμένους υπαλλήλους αλλά δεν τους στέλνουν).

Είναι υποχρεωτικό να εγγραφείτε στην πλατφόρμα Matchmaking (ταίριασμα) για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα. Κάθε άτομο σε μια επιλέξιμη ΜΜΕ μπορεί να επικοινωνήσει με ένα Τοπικό Σημείο Πληροφόρησης για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Mobilise SME και να εγγράψει την ΜΜΕ εκ μέρους του/της.

Συμμετέχοντες (εργαζόμενοι, διευθυντές και συνιδιοκτήτες)

Οι συμμετέχοντες είναι το προσωπικό που ανήκει στους αιτούντες (ΜΜΕ). Συμμετέχουν στο πρόγραμμα MobiliseSME. Ο όρος συμμετέχων καλύπτει προσωπικό / υπαλλήλους, διευθυντές και ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες ΜΜΕ. Συγκεκριμένα:

  • Στο πλαίσιο του MobiliseSME, ο ορισμός του εργαζομένου είναι το άτομο που εργάζεται με πλήρη απασχόληση βάσει σύμβασης εργασίας.
  • Στο πλαίσιο του MobiliseSME, ο ορισμός του Διευθυντή είναι ένα άτομο που εργάζεται με πλήρη απασχόληση. Επιπλέον, πρέπει να έχει ειδική ευθύνη εντός των καθημερινών δραστηριοτήτων.
  • Στο πλαίσιο του MobiliseSME ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο ίδρυσε την ΜΜΕ ή είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ή αμφιβολίες σχετικά με τις απαιτήσεις οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο τοπικό σημείο επαφής.