Kto sa môže zúčastniť

Kto sa môže zúčastniť?

Žiadatelia (MSP)

Žiadateľmi sú malé a stredné podniky (MSP). Do programu sa môžu prihlásiť tak, že sa zaregistrujú na tzv. sprostredkovateľskej platforme alebo sa obrátia na ktorékoľvek lokálne kontaktné miesto tohto programu v danej krajine.

Všetky zúčastnené MSP musia spĺňať geografické kritériá. V rámci programu sa budú brať do úvahy žiadatelia, ktorí majú sídlo a sú zaregistrovaní v nasledujúcich krajinách:

  • Členské štáty EÚ.
  • Island a Nórsko v súlade s Dohodou o európskom hospodárskom priestore (EEA).
  • Albánsko, Severomacedónska republika, Čierna Hora, Srbsko a Turecko.

Do programu sa môžu zapojiť aj podniky jednotlivcov, ak sú právnym subjektom a majú pridelené IČ DPH. Za oprávnené sa považujú aj ďalšie profily, ako sú samostatne zárobkovo činné osoby, živnostníci, tzv. nezávislí dodávatelia a tiež osoby vykonávajúce slobodné povolania, ako napríklad právnici, notári, účtovníci, certifikovaní finanční audítori, lekári, farmaceuti, psychológovia, architekti, inžinieri. 

Ostatné formy samostatnej zárobkovej činnosti sú vylúčené. Odporúčame však, aby ste sa obrátili na lokálne kontaktné miesta, ktoré môžu jednotlivé prípady posúdiť individuálne.

Väčšie spoločnosti sa môžu zúčastniť tiež, ale len ako hostiteľské spoločnosti (prijímajú vyslaných zamestnancov, ale nevysielajú svojich zamestnancov).

Záujemcovia o účasť na programe sú povinní sa zaregistrovať na tzv. sprostredkovateľskej platforme. Akákoľvek osoba pracujúca v oprávnenom MSP, ktorá sa chce zúčastniť na programe MobiliseSME a zaregistrovať daný MSP vo svojom mene, môže kontaktovať lokálne kontaktné miesto.

Účastníci (zamestnanci, manažéri a spolumajitelia)

Účastníci sú pracovníci podnikov, ktoré sú žiadateľmi (MSP). Zúčastňujú sa na programe MobiliseSME. Pojem účastník zahŕňa pracovníkov: zamestnancov, manažérov a majiteľov alebo spolumajiteľov MSP.

  • V rámci MobiliseSME je zamestnanec definovaný ako osoba, ktorá pracuje na plný úväzok na základe pracovnej zmluvy.
  • V rámci MobiliseSME je manažér definovaný ako osoba, ktorá pracuje na plný úväzok. Okrem toho musí mať osobitnú zodpovednosť v rámci každodenných činností podniku.
  • V rámci MobiliseSME sa majiteľom alebo spolumajiteľom rozumie každá osoba, ktorá založila MSP alebo je jeho štatutárnym orgánom.

V prípade ďalších otázok alebo nejasností ohľadom profilov účastníkov kontaktujte, prosím, najbližšie lokálne kontaktné miesto.