O programe MobiliseSME

O programe MobiliseSME

MobiliseSME je program Európskej únie (EURES, EASI). Jeho cieľom je pomáhať rozvíjať zručností a schopnosti pracovníkov spoločností (zamestnancov, manažérov a majiteľov alebo spolumajiteľov) prostredníctvom krátkodobých cezhraničných výmenných pobytov.

V nadväznosti na úspešnú pilotnú schému „MobiliseSME“ zrealizovanú v rokoch 2015 až 2017, je tento program zameraný na podporu ľudí, ktorí sú zamestnaní a chcú si na istý čas vyskúšať cezhraničnú mobilitu v inej spoločnosti. Pracovný pomer so zamestnávateľom ostane pritom zachovaný.

Hlavné črty programu MobiliseSME:

1

Tento program ponúka pracovníkom malého alebo stredného podniku (MSP) z jednej z krajín EÚ možnosť zúčastniť sa výmenného pobytu v MSP v inej krajine EÚ.

2

Program môže byť využitý aj na podporu už prebiehajúcej spolupráce.

3

V súvislosti s účasťou na programe nie sú stanovené žiadne termíny. Program MobiliseSME prebieha nepretržite.

4

Program MobiliseSME spočíva vo výmennom pobyte v trvaní minimálne 1 mesiac a maximálne 6 mesiacov.

5

Pracovníci vysielajúcej spoločnosti zostávajú zamestnaní aj počas pobytu v zahraničí. Vysielajúci zamestnávateľ naďalej vypláca zamestnancovi mzdu a pokrýva vzniknuté výdavky.

V rámci programu MobiliseSME sú navyše spoločnostiam poskytované ďalšie služby a podpora, a to:

Informácie o možnosti ich účasti na programe, ktorý podporuje internacionalizáciu. Prispieva tak k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti odbornej prípravy a internacionalizácie spoločností.

Poskytovanie dostupných nástrojov na nadväzovanie spolupráce a kontaktov s ostatnými partnermi na úrovni EÚ. V rámci tejto služby spoločnosti získavajú prístup k sprostredkovateľskej platforme a sieti lokálnych kontaktných miest.

Analýza profilu a potrieb účastníkov.

 

Nadväzovanie kontaktov s vhodnými obchodnými partnermi. Lokálne kontaktné miesta sú rozhodujúce pri hľadaní partnerského MSP, ktorý bude súhlasiť s výmenným pobytom zamestnanca.

Usmernenie pri príprave tzv. vzdelávacieho projektu MobiliseSME a s ním súvisiaca kontrola. Tzv. vzdelávací projekt MobiliseSME je hlavným pracovným dokumentom. Lokálne kontaktné miesta v každej krajine vám pomôžu s vypracovaním tohto dokumentu na základe vašich potrieb.

Zaškolenie pred odchodom. Partnerské organizácie vám pre odchodom urobia školenie, na ktorom vám poskytnú užitočné informácie. Týka sa to širokého spektra tém, ako sú obchodné záležitosti v krajinách EÚ a praktické informácie o pobyte v zahraničí.

Priebežné hodnotenie vzdelávacích cieľov. V rámci programu MobiliseSME sa zároveň priebežne vyhodnocuje prebiehajúci pobyt.

Odporúčania a usmernenie ohľadom ďalšieho rozvoja. V rámci programu MobiliseSME vám budú poskytnuté odporúčania a usmernenie ohľadom odbornej prípravy, inovácie, internacionalizácie a mobility.

Bližšie informácie nájdete v časti Kto sa môže zúčastniť, Ako sa zúčastniť alebo sa môžete obrátiť na rôzne Lokálne kontaktné miesta v EÚ.